Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Περί δίωξης Χιλανδαρινών Αγιορειτών Πατέρων

   Ἐλήφθη μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου
+δημοσιεύεται ὡς ἐλάχιστη ἔνδειξη συμπαράστασης πρός τήν Ἀλήθεια
+τούς ἀληθινούς ἀκολούθους Της
+ἀντίστοιχα ἔνδειξη ἀποτροπιασμοῦ+παραδείγματος πρός ἀποφυγήν
τῶν τουλάχιστα μπερδεμένων+πεπλανημένων ὐποστηρικτῶν τοῦ χάους...

   Καλή φώτιση τοίς πάσι, ἐκατέρωθεν,
τοίς μέν πρός συνέχισιν τῆς πορείας τους πρός Τό Φῶς
+τοίς δέ πρός ἐπιστροφίν τους ἀπό τό σκότος...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ἐν Ἁγίῳ Ὃρει τῇ 27/6/2014 ἐκκλησιαστικό
ἡμερολόγιο (10/7/2014 πολιτικό
ἡμερολόγιο) Κυριακή Νεομαρτύρων

Οἱ οἰκουμενιστἐς-λατινόφρονες τῆς
Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου ἐδίωξαν τούς
ὁμολογητές πατέρες λόγῳ τοῦ... Πάπα

Ἡ τελική πράξη τοῦ δράματος στήν
ἱστορική, σερβική, Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου
ὁλοκληρώθηκε σήμερα πού τό Ἃγιον
Ὂρος ἑορτάζει τούς ἐπί
Τουρκοκρατίας ἀθλήσαντας
Νεομάρτυρας, οἱ ὁποίοι διά τῆς ἂχρις
αἳματος ὁμολογίας τους, ἐμεγάλυναν
τήν Ὀρθόδοξο πίστι καταισχύνοντας
τούς ὁπαδούς τοῦ ἀντιχρίστου Μωάμεθ.

Ἡ άχαλίνωτη μανία τῶν
παπο-οἰκουμενιστῶν, μή ἀνεχόμενη τήν
πεπαρρησιασμένη ὁμολογιακή στάση
τῶν: Λουκᾶ μοναχοῦ, Δαμιανοῦ
μοναχοῦ, Ὀνουφρίου μοναχοῦ καί
Δανιήλ δ. μοναχοῦ, προέβην στήν
ἐκδίωξή τους ἀπό τή Μονή τῆς
μετανοίας τους.

Χάριν ἱστορικῆς ἀληθείας ὀφείλουμε
νά σημειώσουμε ὃτι δύο εἷναι τά
κυρίως πρόσωπα πού πρωτοστάτησαν καί
ὁδήγησαν στόν διωγμό: ὁ ἡγούμενος
Μεθόδιος καἰ ἐπιπλέον ἓνας
προϊστάμενος, ΠΡΏΗΝ ΠΑΠΙΚΟΣ,
συνεργούντων δυστυχῶς διά τῆς
σιωπῆς τους τῶν ἑτέρων προϊσταμένων.
Αὐτός ὁ πρώην παπικός ἒκανε, ἐντός
τῆς συνάξεως, οἰκουμενιστικό
"κήρυγμα" ὑπέρ τοῦ πάπα, ἀποδεικνύων
διά λόγων καί ἒργων ὃτι στό φρόνημα
παραμένει ἐξίσου ἢ καί περισσότερο
παπικός ἀπό πρίν! Ὀφείλουμε νά
ἐπισημάνουμε ὃτι οἱ ἰθύνοντες τῆς
Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου ΕΓΚΑΙΡΩΣ εἶχαν
εἰδοποιηθεῖ ὂτι παραβαίνουν βασικές
διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη
τοῦ Ἁγίου Ὂρους, καθότι τίθεται
ζήτημα πίστεως καί θά ὂφειλαν νά τό
παραπέμψουν στό ἁρμόδιο ὂργανο τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητας. Αὐτοί ὃμως
προτίμησαν τόν ρόλο τοῦ διώκτη...

Θεωρήσαμε πρέπον ὢστε τό εὐλαβές
πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων νά
ἐνημερωθεῖ ἐπί τῶν ἐξελίξεων καί
παρακαλοῦμε νά συνδράμει δι᾽
ἀποστολῆς email στίς κάτωθι
ἠλεκτρονικές διευθύνσεις, ὢστε νά
ὑπάρξει εὐαισθητοποίηση ἐπί τῶν
ἀδίκων, παρανόμων καί ἀντιμοναχικῶν
ἐνεργειῶν τῆς ἠγεσίας τῆς
Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου.

Ἡ ἰσοπέδωση τῶν ὀρθοδόξων
ἀντιστάσεων ἀπό τήν οίκουμενιστική
φάλαγγα τῶν ἀποστατῶν δέν πρόκειται
νά περάσει!

Ἁγιορεῖτες Πατέρες

  Ενημερώνουμε ότι οί ηλεκτρονικές
διευθύνσεις τηλέφωνα επισυνάπτονται
μαζί με την επιστολή των Αγιορειτών
Πατέρων   γιά  το ζήτημα Χιλανδαρίου
περί διωγμό Αγιορειτών  Πατέρων .

  Ώστε ο κάθε ευσεβής ορθόδοξος πιστός
να στέλνει τα παράπονα του εγγράφως
πρός  τις κάτωθι Ηλεκτρονικές
διευθύνσεις .

Ιερά Μονή  Χιλανδαρίου
PORTARNICA@ HILANDAR.ORG [1]

Τηλ.Μονής
2377023797  Κέντρο
2377023108   Γραμματεία
2377023129    Επίτροποι
2377023281   Αντιπροσωπείο
2377023494   φάξ - Τηλεομοιότυπο

ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Α.ΟΡΟΥΣ athos.kinotis@gmail.com

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
dgyfypex.aman@mfa.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΗΣ
diplof@parliament.gr

Πρεσβεία της Σερβίας
Beograd@hol.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
dao@mfa.gr

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
diplo@presidency.gr

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
dipl.of.pm@mfa.gr

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
grypex@mfa.gr

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
dgypex@mfa.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ
anypexeu@mfa.gr

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΔΑΣ
secret.ier@mfa.gr

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ.
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΔΑ
dgyfypex.mardas@mfa.gr

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
liantis.efstathios@mfa.gr

Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
egeniki@mfa.gr

Ε2 Δ/ΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e02@mfa.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ydis@mfa.gr


Links:
------
[1] http://hilandar.org/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Τετάρτη 13 Ἱούλη 2016.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!
π. Αθανασίου Μυτιληναίου