Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Τέτοιοι «δυτικοί»+«ἐπιστήμονες» εἶναι ἄξιοι.


Igor Alexander Caruso, ψυχίατρος Γενεύης+καθηγητὴς στὴν Ἀμερικὴ, 
γράφει στὸν πρόλογο τῆς ἑλληνικῆς ἐκδόσεως τοῦ ἔργου του «Ψυχανάλυσις καὶ σύνθεσις τῆς ὑπάρξεως» (Ἔκδ. Ἰνστιτούτου Ἰατρικῆς Ψυχολογίας +Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς, Ἀθῆνα 1953):

«Ὅσο ἐμβαθύνω στὴν ἐπιστήμη τῆς ψυχῆς, 
διαπιστώνω ὅτι γιά νά λύσει κανείς τά προβλήματά της, πρέπει νά ἀνατρέξει στὶς πηγὲς τῆς Χριστιανικῆς Ἀνθρωπολογίας...
Ἀλλ` ἡ σύγχρονη σκέψη δὲν ἄρχισε ἀκόμη νὰ ἀναζητεῖ τὴ συμφωνία τῆς Ψυχολογίας μὲ τό πνεῦμα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας...
Θὰ ἔπρεπε μιὰ μέρα ἡ ζωογόνος διδασκαλία τῆς Χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας νὰ ἀντλήσει διδάγματα ἀπὸ τὴ φιλοσοφία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας».

Χαρῶνη Β.+Λαναρᾶ Ο., «Ἁγὶου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Παιδαγωγική Ἁνθρωπολογία», (Τόμος Ὰ, σελ.14), ἐκδ.οἴκος Τό Βυζάντιον, Ἀθῆνα 1993.
 (μιά πολῦ καλή ἀνθρωπολογική μελέτη, παρεπιπτόντως...)
Ὑπάρχουνε+δυτικοί/εὐρωπαίοι/ἑπιστήμονες (κλπ σχετικά...),
ποὺ βλέπουνε μπροστά τους...
+μπροστά τῶν ἄλλων...

Ἀπλὰ, πρέπει νὰ μποὺνε ἐπίσης μπροστὰ ἀπὸ ἄλλους ὀμοὶους τους...,
ὠς παραδείγματα μίμησης, διδάσκαλοι
+ἀκαδημαϊκοί ἐπικεφαλεῖς τῆς πραγματικῆς ἀνθρώπινης προὸδου+προκοπῆς...
Καλὴ συνέχεια τοῖς πᾶσι,
στὸ Φῶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!
π. Αθανασίου Μυτιληναίου