Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

“Ἀκούσατε ἔθνη+λαοί τῆς Οἰκουμένης πὰσης...


...+σὺ ἀναγνῶστα πρὸσεχε σ’αὐτὰ ποὺ θὰ διαβάσῃς.

Εἶναι σκληρὰ+λυπηρὰ, ἀλλὰ εἴναι πεπρωμένα.


Τὰ`γραψαν οἰ Πατὲρες μας ὁ κὸσμος γιὰ νὰ μὰθη
ἀπὸ αὐτὸν τὸν πὸλεμον τὶ μέλλεται νὰ πὰθη.

Γιὰ νὰ προσφύγη στὸν Θεὸν+νὰ μετανοήσῃ
ἄν θὲλῃ διὰ νὰ σωθῇ+εὐτυχής νὰ ζὴσῃ.

Με μιὰς θ’ἀνάψη ἡ φωτιά ἀπὸ μικρή αἰτία,
κραυγή πολέμου ἔρχεται ἀπὸ τὴ Βουλγαρία.

Ἡ δε Ρωσία ξαφνικά εἰσβάλλη στὴ Τουρκία
+ὠς χείμαρρος ὀρμητικός σαρώνει τὴν Περσία.

+προχωρεί ἀκάθεκτη φθάνει στὴν Παλαιστίνη
Θεὸς θέλει ὁ ἀντίχριστος τοῦ κόσμου γιὰ νὰ γίνη.

Τότε κατέρχονται ὀμού τῆς Δύσεως τὰ κράτη
οὐαί στὰ ἔθνη τοῦ Βορρά γίνονται ὄλα στάκτη.

Με λύσσα ἀμύνεται σκληρά ἡ Ἄρκτος [Ρωσία] στὴ Τουρκία
ἡ Πόλις [Κωνσταντινοῦπολις] κατακαίεται ἀλλά+ἡ Βουλγαρία.

Πληρώνει ὄλα τὰ κακά π’ἔκαμε στὴν Ἐλλάδα
+ὄλη καταφλέγεται+λιώνει σὰν λαμπάδα.

Ματαίως ἀγωνίζεται ἡ Ἄρκτος νά κρατήση
τά περιβόητα στενά, στὸ τέλος θ’ἀπηυδήση.

Γιατί ἀπ’τὴν Ἀνατολή, Κορέα-Μαντζουρία
εἰσβάλλει ἡ Ἀμερική με τὴν Ἰαπωνία

+προχωρεί ὀλοταχῶς γραμμή στὴ Σιβηρία
ἐνῶ στὴ δυτική πλευρά νικᾶ ἡ Γερμανία

+τότε εἴναι ἀδύνατον νὰ κρατηθή ἡ Ρωσσία
+ἐγκαταλείπει τὰ στενά, Αἴγυπτον+Τουρκία.

Κτυπιέται ἡ Ἄρκτος πανταχού+φεύγει προτροπάδην,
ὄπως διασκορπίζεται ἔν ἄτακτο κοπάδι.

Τότε ὀμού [μαζί] θὰ ἡττηθή+ἡ δόλιος Τουρκία
γιατί θὰ πράξη ἡ πονηρά μεγάλη προδοσία.

Γιατί ἀφού καταβληθή ὄλη ἀπὸ τὴ Ρωσσία
θὰ συμμαχήση μετ’αὐτής+με τὴν Βουλγαρία.

Γιὰ τούτο ὄσοι χριστιανοί εὐρίσκονται στὴν Πόλη
+στὰ περίχωρα αὐτῆς πρέπει νὰ φύγουν ὄλοι.

Γιατί ἡ Πόλις θὰ καῇ+οὐδείς θὰ ἀπομείνη,
κάτοικος ζῶν ἐντός αὐτῆς. Μὸν’ἡ Σιὼν θὰ μείνη,

ὁ Οἴκος οὔτος+Ναός Τοῦ Τῆς Θεοῦ Σοφίας
ὄστις θὰ μείνη ἀείφωτος φάρος τῆς Ἐκκλησίας

ἐξ`οῦ τὸ Φῶς θὰ ξαπλωθῇ σ’ὄλη τὴν Οἰκουμένην
τῆς Βασιλείας Τοῦ Χριστοῦ π’ὁ κόσμος ἀναμένει.

Ἡ πρώτη φάσις ἔληξε τοῦ τρομεροῦ πολέμου
τόσα δεινά πέντε μηνῶν δὲν ἐπαρκούν Θεέ μου

+πάλιν νέος πόλεμος θ’ἀρχήση νὰ ξεσπάση
ἀλοίμονον στὸν ἄνθρωπο τὶ ἔχει νὰ περάση!..

Ἀφού ἡ Ρωσία ἡττηθή+ὁ κόσμος ἠσυχάση
νέα μεγάλη θύελλα ἀμέσως θὰ ξεσπάση.

Πάλιν τὰ ἴδια ἀρχίζουνε οἱ νικηταί συσκέψεις
ἀλλ’ἁλληλοσυγκρούονται στὰς διαπραγματεύσεις.

Τὸ ζήτημα τῆς Πόλεως πάλι θὰ βγῇ στὴ μέση
+ὁ κόσμος θὰ περιπλεχθή+δε θὰ ξεμπερδεύση.

Ἁμέσως ἡ διχόνοια ἑνσκύπτει εἱς τὰ κράτη
+ἀνάπτουν εἱς αὐτά αὐθωρεί τὰ μίση+τὰ πάθη.

Ἀφού οἱ ἱσχυροί τῆς γής ἀπογοητευθώσι,
τότε θὰ γίνει πόλεμος ποὺ οὐδέποτε ἔχει γίνει!

Ἀλοίμονον στοὺς ἀσεβείς κανείς δὲν θ’ἁπομείνη.

Τότε ἡ Ἑλλάς οὑδέτερη+πάντα ἀδικημένη
τὸ δίκαιόν τὴς θὰ ζητῇ+ἔτοιμος θ’ἀναμένη

χωρίς ν’ἀναμιχθή. +τότε θὰ ὁμιλήση
ὄταν ἡ σάλπιγξ Τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ σαλπίση
γιὰ νὰ δικαιωθῇ.

Τότε τὰ ἔθνη μεληδόν θὰ σφάζωνται ἀγρίως
στὰ ὄρια τῆς Πόλεως γιὰ τὰ στενά κυρίως.

Τότε θὰ πλεύση+πνιγή στὸ αἴμα τὸ μοσχάρι
τότε θὰ καθαρισθῇ ἡ ἤρα ἀπ’τὸ σιτάρι.

Στὴ θάλασσα ὄπου βρεθῇ πλοίο δὲν θ’ἀπομείνη
+ἀπὸ τὸ αἴμα ἡ θάλασσα κοκκινωπή θὰ γίνη.

Ἡ Πόλις θὰ κατακαυθή+ἴχνος δὲν θὰ ὑπάρξη
πλέον ἀνθρώπινη πνοή, γιατί πολλά ἔχει πράξει.

Μόνος θὰ μείνει ὁ Ναός Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας
τὸ στόλισμα Τῆς Νύμφης Τοὺ, Ἀγίας Τοὺ Ἐκκλησίας.

Τρία ἡμερονύκτια θὰ διαρκέση ἡ μάχη
ὄποιος ἐξέλθη ζωντανός μεγάλη τύχη θὰ`χη.

Κράτη ὀμού δέκα ὀκτώ με πείσμα ἀγριεμένα
θά σφάζονται ἀλλόφρονα στὸ αἴμα βουτηγμένα.

Τὴν τρίτη ἠμέρα ἀκριβῶς ὄσοι ἑξηντλημένοι
ἀπὸ τὴ μάχη θ’ἁποζούν θὰ δούνε ξαφνιασμένοι:

Ἐκεί ψηλά στὸν οὐρανό στὰ δεξιά τὰ μέρη
νὰ λάμπη ὑπέρ τὸν ἤλιον ἔνα μεγάλο ἀστέρι

κάτωθεν ἔνας Σταυρός ν’ἀστράπτη
πύρινος, κατακόκκινος+ἔκπληκτα τὰ κράτη,

θ’ἀκούσουνε ἐκ τοῦ οὐρανοῦ μία φωνή βροντώδη
ἀγγέλου ἀπροσδόκητον ποὺ θὰ σταθούν στὸ πόδι.

Τὰ ὄπλα θὰ πετάξουνε στὴ γῆ+τρομαγμένοι
τ’ἀστέρι θὰ κοιτάξουνε σὰν ἀπολιθωμένοι.

Σταθήτε, θ’ἀκουσθή φωνή. Σταθήτε ἐπί τόπου.
Γιατί ἀρκετά ἐχύθηκε τὸ αἴμα τοῦ ἀνθρώπου!

Σπεύσατε πάραυτα ἐκεῖ στὰ δεξιά τὰ μέρη,
τὸ τόξο ἀκολουθήστε ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ ἀστέρι.

+ἐκεῖ θὰ βρήτε ἄνθρωπον ἄγιον δικόν μου.
Ποιμένα αὐτόν ἐξέλεξα διὰ τὸ ποίμνιόν μου.

Τούτον+σεις ἐκλέξατε ποιμένα νὰ ποιμάνη
τὰ πρόβατα μου ποὺ γυρνούν ἔρημα δίχως στάνη.

Νύκτα θ’ἀκουσθή ἡ φωνή μου+ὁ κόσμος τρομαγμένος
ἐκ τῆς φωνής τῆς σάλπιγγος θὰ μείνη σαστισμένος.

+εὐθύς τὸ τόξον θὰ στραφῇ πρὸς νότον στὴν Ἑλλάδα
ποὺ ἀπ’τὸ Φῶς τὸ οὐράνιον θὰ φέγγη σὰν λαμπάδα.

Τότε θὰ καταφθάνουνε οἱ πρέσβεις στὴν Ἑλλάδα
ὀλόχαρη δε ἡ Ἑλλάς με βία+γρηγοράδα,

τότε ἡ Ἑλλάς θὰ σηκωθή πρώτη με τὸ στρατό της
νὰ ἐκπληρώσει ὁλόχαρη τὸν Ἱερόν σκοπόν της.

Νὰ καταλάβη ἁμαχητεί τὰ Ἱερά της μέρη
ποὺ τὴς τὰ πήραν οἱ ἐχθροί, π’ὄλος ὁ κόσμος ξέρει.

Τότε οἱ πρόσφυγες ὀμού ἀπὸ χαρά σκιρτώντες
θὰ τρέξουνε στὰ μέρη τους σὰν ἀετοί πετώντας.

Τότε ὁ Ἓλλην Βασιλεύς ὁ ἐκλεκτός Κυρίου
εἱς πάντα θὰ`ναι ἄριστος+ἐπί τῆς ὑφηλίου

θὰ ἄρχη+θὰ διοικῇ μετά δικαιοσύνης
+ὄλη ἡ γῆ θὰ χαίρεται ἐκ διαρκοῦς εἰρήνης.

Τὰ ὄπλα τὰ πολεμικά θὰ γίνουν ἐργαλεία
+ἄροτρα γεωργικά+εἰρήνη+εὑτυχία,

θὰ βασιλεύση πανταχού+ὠς ἀδελφοί θὰ ζῶσι
οἱ ἄνθρωποι ἑπί τῆς γῆς+δὲν θὰ ἐρωτώσι,

ὁ εἱς τὸν ἃλλον ἄνθρωπον μὴπως+εἴναι ξένος,
ἀλλά θὰ λέγεται ἀδελφός+ἐκ τοῦ Ἀδάμ τὸ γένος.

Ἒλληνες ἀνανήψατε αὐτή εἴναι ἡ ἀλήθεια,
μή σας πλανούν οἱ ἄπιστοι πώς εἴναι παραμύθια.

Ὄλα αὐτά θὰ γίνουνε ἡ ὤρα πλησιάζει
τὸ σύμπαν συνταρράσεται+σας δὲν σὰς τρομάζει;

Ἡ συμφορά ποὺ ἔρχεται τοὺς ἀσεβείς νὰ πλήξη
+ἐκ τῆς γῆς ἀλύπητα νά τοὺς ἐξαφανίση.

Πάρετε τὴν ἀπόφασιν+λογικά σκεφθήτε
ἄν θέλετε νὰ ζήσετε+αἰώνια νὰ σωθήτε.

Ὄλοι μετανοήσατε στραφείτε πρὸς τὰ Θεία
γιατί οὐδεμία ἀπὸ αὐτήν ὑπάρχει σωτηρία.

Ὁ πόλεμος ποὺ ἔρχεται οὐδέποτε ἔχει γίνει
τόσον μεγάλος+φρικτός+δὲν θὰ γένη εἰρήνη.

Ἐάν δὲν ἐκκαθαρισθή ἡ ἦρα ἁπὸ τὸ σιτάρι
+τὰ ζιζάνια θὰ καούν σὰν τὸ ξηρὸ χορτάρι.“

Ἃγιον Ὄρος †2009


(με τό «πρωτότυπο» ἔντυπο ὑπὸ Κ.Πουλὶδη, ἔτους 1972)
4. ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ
5. Προφητείες γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού για μελλούμενα (σε βίντεο) (πλῆρης ὁπτικοακουστικῆ λίστα,
ἐδῶ:
Προφητείες Παϊσίου,Ιωσήφ+Ἐφραίμ YT playlist )


Σε κάθε περίπτωση...,
«μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε, ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός»...

 6. Βίντεο 3: ΜΕΘ ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ ]
Καλή συνέχεια τοῖς πάσι,
ἀπό τό σκότος
στό Φῶς.


†ΒΒΒΒ†HOC VINCES†ΙCXC ΝΙΚΑ†


Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ ΑΝΕΣΤΗ, χαρά μου!
Jesus Christ God's Saviour Son IS RISEN, my delight!
يسوع المسيح ابن الله المخلّص القائم ،فرحي!
שוע המשיח בן האלוהים עלה ומושיעו, השמחה שלי!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!
π. Αθανασίου Μυτιληναίου