Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ

<< Επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ απέστειλεν εις τον Διευθυντήν του «Ορθοδόξου Τύπου» κ. Γ. Ζερβόν, την ακόλουθον ενδιαφέρουσαν επιστολήν δια τους Πεφωτισμένους. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Ελλογιμώτατε,
Εις την Υμετέραν έγκριτον και αγωνιστικήν Εφημερίδα “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ” της 18/9/2009 δημοσιεύθηκε επιστολή του κ. Νικολάου Λάου, Προέδρου της εν Λονδίνω εδρευούσης “Sosietas Masonica Illuminatorum” δια της Δικηγόρου αυτού κ. Χριστίνας Φλώρου, εις την οποίαν επιτίθεται εις ημέτερον ανακοινωθέν ενάγων την ταπεινότητά μου, ότι δήθεν έχω εξαπολύσει συκοφαντικήν εγκύκλιον εις βάρος αυτού και αιτιάται το υμέτερον μαχητικόν δημοσιογραφικόν όργανον δια την δημοσίευσιν του ημετέρου ανακοινωθέντος αφορώντος εις τον ιδρυτήν της Ιλλουμινατικής κινήσεως.

Οφείλω μίαν απάντησιν εις τον αξιότιμον κ. Λάον, ο οποίος επιθυμεί να παραδώση και μαθήματα Ορθοδόξου Θεολογίας και έχει αναλάβει την υπεράσπισιν του ιδρυτού και αρχηγού της εταιρείας των Ιλλουμινάτι ή Πεφωτισμένων, διατελέσαντος καθηγητού του Κανονικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Ιγκλστάντ Αδάμ Βάϊσχάουπ, ως εκ του κειμένου του προκύπτει. Ασφαλώς δεν δύναμαι ανθρωπίνως να εισέλθω εις μηχανήν χρόνου και να ευρεθώ εις το έτος 1876 ότε η Βαυαρική Πολιτεία διέλυσε την ιδρυθείσα την 1/5/1876 εταιρεία των Πεφωτισμένων ή Ιλλουμινάτι και απηγόρευσε την δράσιν αυτής δια να αμφισβητήσω ως θα επεθύμει ο αναβιώνων σήμερον την μασονικήν εταιρείαν των Ιλλουμινάτι κ. Νικ. Λάος, τα κίνητρα και την νομικήν ενέργειαν των οργάνων της Βαυαρικής Πολιτείας που διέλυσαν την εταιρεία των Ιλλουμινάτι. Αντίκειται όμως εις τα πορίσματα της λογικής, μία κρατική οντότης να αντιμετώπιζει με αμφιβολίαν, υποψίαν και τελικώς κρατικήν καταστολήν μίαν φιλοσοφικήν η φιλολογικήν ένωσιν η κίνησιν ως εμφανίζει ο κ. Λάος την εταιρείαν των Πεφωτισμένων.

Αντιθέτως τα δημοσιοποιηθέντα και κυκλοφορηθέντα στοιχεία της εταιρείας του Αδάμ Βαϊτσχάουπ παρουσιάζουν αποκρυφιστικήν, σατανιστικήν οργάνωσιν στοχοποιούσαν την δράσιν της Εκκλησίας και επιδιώκουσα την βιαίαν ανατροπήν της καθεστικυίας τάξεως. Ειδικώτερον εις έρευναν την οποίαν διενήργησε η αστυνομία του τότε υφισταμένου κράτους της Βαυαρίας εις την οικίαν του ιδρυτού και αρχηγού των Ιλλουμινάτι Αδάμ Βαϊτσχάουπ ανεύρον μίαν μεγίστην στογγύλην αίθουσαν μαύρου χρώματος, εις τον τοίχον της οποίας υπήρχε ζωγραφισμένη μία τεραστία “χείρ της δόξης” με την μαύρη δάδα και με χρυσά γράμματα τα στοιχεία “G.E.A.A.L.H.H.H.A.D.M.M”, που αντιστοιχούσαν στις λατινικές λέξεις “Gloir et Amour A Loucifer. Haine, Haine Haine Au Dieu. Madit, Maudit, Maudit” και μεταφράζονται ως “Δόξα και Αγάπη στον Εωσφόρο! Μίσος, μίσος, μίσος εις τον Θεόν. Κατάρα, Κατάρα, Κατάρα!”.

Μεταξύ των αντικειμένων και εντύπων, που κατεσχέθησαν ήτο και το πρόγραμμα της οργανώσεως που επεδίωκε τα εξής: 1. Να ανατρέψη όλους τους τότε Βασιλείς και να εγκαταστήση δικό της παγκόσμιο Βασιλέα, που θα εξελέγετο μεταξύ των 300 ανωτάτων ηγετών της οργανώσεως. 2. Να ανατρέψη εκ βάθρων όλες τις Θρησκείες, να δολοφονήση τους ηγέτας των, να εκτελέση τους Κληρικούς και να εγκαταστήση μιαν νέαν παγκόσμιον θρησκείαν με Θεόν, τον δυσώνυμον Εωσφόρον. Δια την επιτυχία του σκοπού της είχεν συντάξει και ανάλογον σχέδιον δράσεως. Προωθούσε εις τα Πανεπιστήμια Καθηγητας μέλη της, καθώς και στους κόλπους της Εκκλησίας, στο Δημόσιο, στο Στρατό, στην εκπαίδευση με σκοπό κάτω από διάφορα προσωπεία να προωθείται η νέα θρησκεία του Εωσφόρου.

Το μυστικό σύμβολο των Ιλλουμινάτι ήτο ένα χέρι που κρατούσε δάδα με φλόγες. Η εταιρεία του Αδάμ Βαϊτσχάουπ κατόπιν των ανωτέρω διελύθη και κατεδιώχθη υπό του Βαυαρικού Κράτους και των άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών, αλλά όπως αναφέρεται εις την Εγκυκλοπαίδεια “Ελευθέρας Τεκτονικής” εκδ. Στοάς ΟΜΗΡΟΣ σελ. 677 (Αθήναι 1851) η αποκρυφιστική αντίληψις των Ιλλουμινάτι του Αδάμ Βαϊτσχάουπ ενσωματώθηκε εντός του Ελευθεροτεκτονισμού, εις τον οποίον εκληρονόμησε ολόκληρον την εσωτερικήν της (σατανιστικήν) φιλοσοφίαν. Πολλοί των βαθμών του Τεκτονισμού ιδίως του Σκωτικού δόγματος στηρίζονται επί της αρχής των Πεφωτισμένων. Άλλωστε τον στόχο των Ιλλουμινάτι του Αδάμ Βαϊτσχάουπ ανέλαβεν σήμερον ο διεθνής Σιωνισμός, που προωθεί με το σχέδιο MPA την επιβολή της παγκόσμιας θρησκείας του δυσωνύμου Εωσφόρου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρέλκει η περαιτέρω ενασχόλησις με μίαν μυστικήν εταιρείαν, την οποίαν διέλυσε το Βαυαρικόν Κράτος δια τους ανωτέρω λόγους και την οποίαν επιθυμεί ο αξιότιμος κ. Λάος να ανασυστήση εν Ελλάδι.

Μεθʼ εορτίων ευχών
Ο Μητροπολίτης
† ο Πειραιώς Σεραφείμ»
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 >>

Απο την πηγή του Αντιαιρετικού Εγκολπίου.
http://egolpio.wordpress.com/2010/02/06/illuminati-2/

†††††††††††††††††††††††††††††††††

Επίσης ουδέν σχόλιον,
επι του παρόντος τουλάχιστον.

Απο το σκότος
στο Φώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!
π. Αθανασίου Μυτιληναίου