Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014

Συνέλευση ὀρθοδόξου λὲσχης Φιλαδελφείας Ἰορδανίας


   Παραλάβαμε λὶγο καθυστερημένα στὸ "Ἰστοφῶς"
+δημοσιοποιοῦμε ἐπὶσης ὀλὶγον τὶ ἀργὸτερα
τὰ νεότερα ἀπὸ τὴ συνέλευση τῶν ὀρθοδόξων Ἀρὰβων/ἀραβοφώνων
τοῦ ποιμνὶου Ἰορδανίας+Παλαιστίνης τοῦ Ἐλληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ἰεροσολύμων
στὴν ορθόδοξη λέσχη τῆς Ἐκκλησίας Φιλαδελφείας ἐν Ἀμμὰν /Φιλαδέλφεια στὶς 24 Ἰουλὶου 2014.

   Ἀκολουθοῦν φωτογραφίες τῆς ἐκδήλωσης
+ἀνακοίνωση ἐλληνιστί ἐκπροσώπου τῆς νεολαίας ‘Ρωμαὶων Ὀρθοδόξων Ἰορδανίας. «Η συνέλευση στὴν ὀρθόδοξη λὲσχη ἒγινε με μεγὰλη ἐπιτυχία, ὂπου παρευρίσκονταν οι Ἂραβες ἰερείς: ἂγιος Σεβαστείας κὺριος Θεοδόσιος, ἀρχιμανδρίτης Μελέτιος Μπασάλ ἠγούμενος τῆς ἰ.μ. Ἰωακεὶμ+Ἂνννης Παλαιστίνης, ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Κακὶς ἐφημέριος ἰ.ν. Ἀγὶου Γεωργὶου Γερὰσων Ἰορδανίας καὶ ἀρχιμανδρίτης Χριστόφορος ἠγούμενος τῆς ἰ.μ. Ζωοδόχου Πηγῆς Ἰορδανίας. 
Μαζὶ τους ἢταν οι πρὸεδροι τῶν ὀρθοδόξων κοινοτήτων, με τὴν παρουσία 900 ἀτὸμων ἀπὸ τὴν ἀραβικὴ ὀρθόδοξη νεολαία καὶ τὸ ἀραβικὸ ποὶμνιο, συμμετείχαν δε στὴ συνέλευση δημοσιογράφοι καὶ δικηγόροι.

Αὐτὴ η συνέλευση ἒγινε γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν ὂλοι οι ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τὶς τελευταίες ἐξελίξεις με τὸ Πατριαρχείο Ἰεροσολύμων σχετικὰ με τὰ 7 αἰτήματα, ὂπως ἐπὶσης γιὰ τὴν ἀρνητική στὰση τοῦ Πατριαρχείου ἐναντὶον αὐτῶν τῶν αἰτημάτων.
  Στὴν ὀμιλὶα τους ἀναφέρθηκαν στὴν κατάσταση τῶν χριστιανῶν στὴ Μὲση Ἀνατολὴ -δὶωξη καὶ σφαγὴ τους σε πολλὰ μὲρη γὺρω ἀπὸ ἐδῶ. Τὸ κὺριο θὲμα ποὺ ἢθελαν νὰ ρὶξουνε φῶς ἐπὰνω του, ἢταν η κληρική καὶ θεολογική σχολή, τὰ μοναστήρια ποὺ χρειάζεται η Ἐκκλησία μας, ὂπως ἐπὶσης νοσοκομεία+γηροκομεία.

Η ἰεραρχία στὸ Πατριαρχείο ἀπαγορεύει νὰ χτιστοῦν μοναστήρια γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὸ ἀραβικὸ ποὶμνιο, με αὐτὸ τὸ θὲμα νὰ εἲναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα ἐδῶ καὶ 500 χρὸνια, μεταξῦ τοῦ ἀραβικοῦ ποιμνὶου+τοῦ Πατριαρχείου.
  
Οι ἄραβες ἰερεὶς ἀνέφεραν ὂτι δὲν θὲλουν νὰ διὼξουν τοὺς ἒλληνες ἰερεὶς ἀπὸ τὸ Πατριαρχείο, ἀλλὰ θὲλουν νὰ ὑπὰρχει συμμετοχή τῶν ἀράβων μοναχῶν στὴν ἰερᾶ σὺνοδο γιὰ νὰ ἀκουστεί η γνῶμη τους γιὰ τὴν παρούσα κατάσταση ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια.
  
Στὶς 16 Αὐγούστου στὴν πὸλη Χούσον βορεὶου Ἰορδανίας, θὰ πραγματοποιηθεί ἂλλη συνέλευση με τὰ ἲδια αἰτήματα γιὰ νὰ ἐνημερώσουν τὸ ποὶμνιο γιὰ τὴν κὶνηση ποὺ ἂρχισαν οι ἂραβες ἰερεὶς γιὰ τὴν διόρθωση τῆς κατάστασης στὴν Ἐκκλησία μας.
  


Ὀρθόδοξη νεολαία Ἰορδανὶας »
(Η ἀφὶσα τῆς συνέλευσης δι' αὒριο 16 Αὐγούστου στὴν πὸλη Χούσον βορεὶου Ἰορδανίας)
Ἀσφαλῶς+ἀναμένουμε ἀκὸμα τὰ πολλὰ+θεάρεστα νὲα...
+τῶρα+πὰντα...

Ἀπὸ τὸ σκὸτος,

Ὑγ: Καλὴ Παναγὶα σε ὂλους, παλαιοῦ+νὲου ἠμερολογίου.

Σημ. ἰστολογίου: Η Ὀρθόδοξη λέσχη Δ Ὲ Ν ἀνὴκει διοικητικά
στὴν Ἰερὰ Μητρόπολη Ἰορδανίας τοῦ Ἐλληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ἰεροσολύμων
ὂπως θὰ μποροῦσε νὰ συνὰγει κὰποιος "ἂμεσα" ἀπὸ τὰ κόκκινα γρὰμματα ἐπὶ τῶν φωτογραφιῶν,
κατὸπιν ὀρθῆς+ἒγκυρης ἐπισημάνσεως ἐκ μὲρους μελῶν τῆς Ὀρθόδοξης νεολαίας Ἰορδανίας,
ἀλλὰ πρόκειται γιὰ ἀνεξάρτητο+ἰδιωτικό ἲδρυμα ὀρθοδόξων τῆς Ἐκκλησίας
-ὠς κοινοῦ θεανθρώπινου ὀργανισμοῦ (βλ.+2+3)- τοῦ Ἀμμὰν+περιχώρων...

Ὠς ταπεινή διασαφήνιση+δικαιολόγηση ἐκ μὲρους τοῦ ἰστολογίου πάραταύτα
περὶ τῆς ἀναφορᾶς+προσθήκης αὐτῆς στὸν ὑπότιτλο τοῦ λογότυπου τοῦ "Ἰστοφῶς"
+ἐνῶ γνωρίζαμε ἐκ τῶν προτέρων τὴν πραγματικότητα τῆς καταστάσεως,
"σπεύδουμε βραδὲως"+ἀπολογούμεθα με μεταχρονολογημένη (Πὲμπτη 21.08.14) ὑποσημείωση
λέγοντας πὼς αὐτὸ συνὲβη με τὸ ἀπλὸ σκεπτικό,
ὂτι η λὲσχη "ἀνὴκει", λαμβάνει χῶρα+τοποθετείται "συστεγαζόμενη" γεωγραφικὰ+μὸνον
ἐντὸς τῶν ἰστορικῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀρὶων τῆς Ἐκκλησίας-Μητροπόλεως Φιλαδελφείας
στὴν κοινὴ διὰ ἀμφότερες τὶς ὀρθόδοξες ὀντότητες ἐστὶα τοῦ Ἀμμὰν Ἰορδανίας
+τῆς ἰστορικῆς τοὺτης Παλαιο-Καινοδιαθηκικῆς Παλαιστίνης (βλὲπε+Π+Κ) Τῆς Θεὶας Ἀποκαλύψεως...

Οὐδεμία ἂλλη σχὲση συνεργασὶας, συμφωνίας+πολὺ περισσότερο αἰγίδας
τῆς Μητροπόλεως τοῦ Πατριαρχείου Ἰεροσολύμων ἐνυπὰρχει "καλῶς ἢ κακῶς",
ἀναφορικά τουλάχιστον με τὴν παροῦσα λὲσχη
+τὴν σχετική ὀρθόδοξη λαϊκὴ συνέλευση τῶν ‘Ρωμαὶων Ὀρθοδόξων Ἰορδανίας ἐκεὶ+τὸτε,
ἐδῶ+πολὺ καιρὸ+ἲσως γιὰ ἀρκετὰ ἀκὸμα στὸ μὲλλον...

Τὰ ὂμοια προφανῶς
περὶ "οὐδεμίας ἂλλης σχὲσεως συνεργασὶας, συμφωνίας+πολὺ περισσότερο αἰγίδας
τῆς Μητροπόλεως Φιλαδελφείας Πατριαρχείου Ἰεροσολύμων" ὑπὰρχει "καλῶς ἢ κακῶς"
+στὴν περίπτωση τῆς συνελεύσεως τῆς 16ης Αὐγούστου στὴν πὸλη Χούσον βορεὶου Ἰορδανίας.

Παρασκευή 15 Αὐγούστου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!
π. Αθανασίου Μυτιληναίου